Thông báo xét điểm rèn luyện HK II năm học 2018-2019 của sinh viên các khóa K13, K14, K15 05-09-2019

Để kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng cho sinh viên các khóa trong dịp Khai giảng năm học mới, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K13, K14, K15 thực hiện các công việc sau:

1. Yêu cầu Ban cán sự các lớp truyền thống tải các văn bản liên quan đến việc đánh giá điểm rèn luyện bao gồm 3 bản: “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Hướng dẫn cách đánh giá điểm rèn luyện”; “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên” (có biểu mẫu đính kèm) để triển khai tổ chức đánh giá điểm rèn luyện.

2. Giáo viên cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp việc đánh giá điểm rèn luyện và giải quyết các khiếu nại (nếu có) trong phạm vi lớp mình phụ trách.

3. Hiện nay, do các hạng mục về các kỷ luật chưa được họp hội đồng, nên các mục trừ điểm về: Vi phạm nợ học phí, vi phạm về quy chế thi, vi phạm về Bảo hiểm y tế… lớp sẽ không trừ điểm trong quá trình xét, nhà trường sẽ tiến hành trừ điểm trong quá trình nhập điểm ngay khi có quyết định.

4. Sau khi hoàn tất việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, đề nghị lớp trưởng các lớp nộp kết quả về văn phòng các Khoa hạn cuối vào ngày 10 tháng 9 năm 2019 để Trợ lý Công tác sinh viên các Khoa tổng hợp trình Lãnh đạo khoa ký và nộp về cho Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 14 tháng 9 năm 2019 (cho chuyên viên Hoàng Thị Luyên) để Trường kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng học kỳ II năm học 2018-2019. Những trường hợp không nộp đúng thời hạn, các cá nhân liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 955
Tổng số lượt truy cập: 6.994.011