Thông báo về việc thay đổi kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2020-2021 dành cho sinh viên năm 2, 3, 4 20-10-2020

Trường thông báo đến sinh viên năm 2, 3, 4 kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

 

1. Thời gian và đối tượng:
* Buổi sáng:  Từ 07h30 đến 11h15. 
* Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h30.
+ Đợt 3: Ngày 24/10/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp: Trung SPK14; Trung K14.
+ Đợt 4: Ngày 25/10/2020 (Chủ nhật): Dành cho  sinh viên các lớp: Pháp SPK14; Pháp K14; Hàn K14; Nhật K14.
+ Đợt 5: Ngày 31/10/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp Anh K15: A, B, C, D, E, F, G.
+ Đợt 6: Ngày 01/11/2020 (Chủ nhật): Dành cho sinh viên các lớp: Anh SPK15; Anh K15: H, I, J, K, L; Nga K15; Pháp SPK15; Pháp K15.
+ Đợt 7: Ngày 07/11/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp: Trung SPK15; Trung K15;  VNH K15.
+ Đợt 8: Ngày 08/11/2020 (Chủ nhật): Dành cho sinh viên các lớp: Hàn K15; Nhật K15; QTH K15.
+ Đợt 9: Ngày 14/11/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp: Anh K16: A, B, C, D, E, F, G, H; Nga K16.
+ Đợt 10: Ngày 15/11/2020 (Chủ nhật): Dành cho sinh viên các lớp: Anh SPK16; Anh K16: I, J, K, L, M, N; Pháp SPK16; Pháp K16.
+ Đợt 11: Ngày 21/11/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp: Trung SPK16; Trung K16; QTH K16.
+ Đợt 12: Ngày 22/11/2020 (Chủ nhật): Dành cho sinh viên các lớp: Hàn K16; Nhật K16; VNH K16.

2.  Địa điểm: Hội trường tầng 4, Thư viện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

3.  Yêu cầu:

+ Sinh viên có mặt trước 15 phút mỗi buổi học để ổn định Hội trường.

+ Sinh viên tham dự “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2020-2021 bắt buộc mang thẻ sinh viên, trang phục lịch sự.

Trường đề nghị lớp trưởng các lớp truyền thống triển khai rộng rãi cho sinh viên trong lớp biết để thực hiện./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 819
Tổng số lượt truy cập: 10.445.594