Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2019 17-12-2019

Ngày 10/12/2019, Trường nhận được bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư của tiến sĩ Liêu Linh Chuyên, Trưởng khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN ngày 27/11/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ, công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã họp xét và lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với tiến sĩ Liêu Linh Chuyên.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

- Số phiếu phát ra: 18

- Số phiếu thu vào: 18

- Số phiếu hợp lệ: 18

- Số phiếu không hợp lệ: không

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1

TS. Liêu Linh Chuyên

Phó Giáo sư

Ngôn ngữ học

18/18/18

Tiến sĩ Liêu Linh Chuyên đã đạt 18/18 phiếu tín nhiệm, đạt tỉ lệ 100%.

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, lao động của Nhà trường được biết. Sau 15 ngày thông báo, nếu không có cá nhân nào thắc mắc, Hội đồng đề nghị Trường ra quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với tiến sĩ Liêu Linh Chuyên.

Trân trọng thông báo.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 3
Tổng số lượt xem trang này: 495
Tổng số lượt truy cập: 7.850.916