Thông báo tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ II năm học 2019-2020 28-08-2020

Theo kế hoạch đào tạo, học kỳ I năm học 2020-2021, Nhà trường tổ chức cho sinh viên học trực tuyến. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Cố vấn học tập hướng dẫn Ban cán sự các lớp khóa 14, 16 tiến hành đánh giá kết quả rèn luyện theo kênh thuận lợi nhất. Đối với khóa 15 sẽ tiến hành việc đánh giá ngay sau khi hoàn thành việc thi học kì II năm học 2019-2020.

Từ 28/8/2020 – 10/9/2020: Ban cán sự các lớp cùng Cố vấn học tập hướng dẫn các thành viên đọc kỹ các văn bản liên quan (theo các biểu mẫu đính kèm) để tiến hành đánh giá. Hình thức đánh giá, tập hợp kết quả, thảo luận điểm và công bố phải rõ ràng, công khai, đảm bảo chính xác.

Sau khi kết quả đã được thống nhất, Cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm tập hợp biên bản họp lớp, kết quả rèn luyện của sinh viên và trình lên hội đồng cấp khoa.

Từ 11/9/2020 đến 18/9/2020: Hội đồng cấp khoa họp xét, chuyển biên bản cuộc họp, kết quả rèn luyện của sinh viên lên Hội đồng cấp Trường (qua Phòng Công tác sinh viên) để Trường kịp thời xét cấp học bổng và khen thưởng học kỳ II năm học 2019-2020.

Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các khoa, Cố vấn học tập các lớp, Ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 24
Tổng số lượt xem trang này: 1.387
Tổng số lượt truy cập: 10.286.765