Thông báo nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 28-04-2020

Thực hiện theo thông báo số 542/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ngày 23/4/2020 về các giải pháp tài chính và đào tạo do tác động của dịch Covid-19 trong đó tại mục 3 nêu rõ: (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 9.272
Tổng số lượt truy cập: 8.046.873