Thông báo hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy 29-10-2019

Trường thông báo đến sinh viên được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019-2020 là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 1.623
Tổng số lượt truy cập: 8.682.820