Thông báo dò điểm xét học bổng HK1 năm học 2020-2021 18-12-2020

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-ĐHH ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế (file đính kèm);

Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-ĐHH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 3, Mục II Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1336/QĐ-ĐHH ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế (file đính kèm);

Căn cứ Hướng dẫn số 1112/HD-ĐHNN ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thực hiện Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (file đính kèm);

Để chuẩn bị công tác xét cấp học bổng Khuyến khích học tập của học kỳ I năm học 2020-2021, Nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo trợ lý công tác sinh viên, cố vấn học tập nhắc nhở và yêu cầu ban cán sự các lớp truyền thống phổ biến cho sinh viên dò kĩ điểm xét học bổng (danh sách đính kèm) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/12/2020.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Tâm, Phòng CTSV, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (SĐT: 0979619719).

Kính đề nghị lãnh đạo các khoa quan tâm thực hiện.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 33
Tổng số lượt xem trang này: 11.891
Tổng số lượt truy cập: 10.286.295