Thông báo dò điểm rèn luyện của học kỳ II năm học 2018-2019 20-09-2019

Thực hiện kế hoạch năm học, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành Lễ khai giảng năm học mới và xét cấp học bổng khuyến khích học tập, để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Giám hiệu Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện của học kỳ II năm học 2018-2019 (theo danh sách đính kèm). 

Nếu có trường hợp nào sai sót cần điều chỉnh, đề nghị sinh viên trực tiếp liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV. Hoàng Thị Luyên) trước 24 tháng 9 năm 2019. Sau thời hạn trên Trường sẽ tiến hành việc xét khen thưởng, cấp học bổng và sinh viên sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 2.770
Tổng số lượt truy cập: 7.034.742