PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  & HỢP TÁC QUỐC TẾ

Lãnh đạo đơn vị

1

Tiến sĩ

NGUYỄN VŨ QUỲNH

NHƯ

Trưởng 

phòng

0935509761 

nvqnhu@hueuni.edu.vn

2

Tiến sĩ

VÕ THỊ LIÊN

HƯƠNG

Phó trưởng phòng

0931930368

vtlhuong@hueuni.edu.vn

Tổ Khoa học, công nghệ

1

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHƯƠNG

Tổ trưởng


0913410858

nthphuong@hueuni.edu.vn

2

Cử nhân

NGÔ THỊ MINH

THI

 

0823994479

ntmthi@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

NGUYỄN NỮ HẠNH

HIÊN

 

0934900109

nnhhien@hueuni.edu.vn

4

Cử nhân

HÀ THỊ

HƯƠNG

 

0902825995

hthuong@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ

NHI

 

0385225558

nthinhi@hueuni.edu.vn

Tổ Hợp tác quốc tế

1

Cử nhân

PHẠM THỊ THU

HẰNG

 

0973280911

ptthang@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

LƯU THỊ

 

0984818467

lthily@hueuni.edu.vn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 26
Tổng số lượt xem trang này: 3.567
Tổng số lượt truy cập: 10.286.181