KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

Lãnh đạo đơn vị

1

Tiến sĩ

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TRÀ

Trưởng khoa

0914263787

nthtra@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

HỒ ĐẶNG MỸ

AN

Phó trưởng khoa

0902817750

hdmyan@hueuni.edu.vn

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa

1

Tiến sĩ

ĐẶNG THÁI QUỲNH

CHI

 

0947668739

dangthaiquynhchi@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

NGUYỄN VŨ HOÀNG

LAN

 

02343830723

nguyenvuhoanglan@hueuni.edu.vn

3

Thạc sĩ

TRỊNH TRẦN NGỌC

KHÁNH

 

0392942979

ttnkhanh@hueuni.edu.vn

4

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ VĨNH

 

02343830723

ntvinhtu@hueuni.edu.vn

5

Thạc sĩ

HOÀNG THỊ LAN

NHI

 

0934776201

htlnhi@hueuni.edu.vn

6

Cử nhân

DƯƠNG THẢO

VI

 

0979804080

duongthaovy@hueuni.edu.vn

7

Cử nhân

NGUYỄN XUÂN NGUYÊN

HẠNH

 

0787750380

nxnhanh@hueuni.edu.vn

8

Thạc sĩ

TRẦN THỊ KHÁNH

LIÊN

 

02343830723

ttklien@hueuni.edu.vn

9

Thạc sĩ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

DUNG

 

0986613928

ntpdung@hueuni.edu.vn

Bộ môn Thực hành tiếng

1

Thạc sĩ

LÊ THỊ HỒNG

VÂN

Trưởng bộ môn

02343830723

lethihongvan@hueuni.edu.vn

2

Thạc sĩ

ĐÀO THÙY

NHI

 

02343830723

dttnhi@hueuni.edu.vn

3

Cử nhân

TRẦN DIỄM

 

0384390920

tdiemha@hueuni.edu.vn

4

Thạc sĩ

LÊ DIỆU

HUYỀN

 

 

 

5

Thạc sĩ

HOÀNG THỊ NGỌC

BÍCH

 

0762615468

htnbich@hueuni.edu.vn

6

Thạc sĩ

LAI HUYỀN TÔN NỮ KHÁNH

QUỲNH

 

01287560128

lhtnkquynh@hueuni.edu.vn

7

Thạc sĩ

PHAN GIA

NHẬT

 

0905820275

pgnhat@hueuni.edu.vn

8

Thạc sĩ

LÊ THỊ THU

 

0931836090

ltthuha@hueuni.edu.vn

Văn phòng khoa

1

Cử nhân

TRẦN NGÂN

PHI

 

0906409969

ttnphi@hueuni.edu.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 4.730
Tổng số lượt truy cập: 10.286.758