Kế hoạch "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" năm học 2020-2021 dành cho sinh viên năm thứ 2, 3, 4 06-10-2020

Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021 và Công văn số 1342/ĐHH-ĐTCTSV ngày 03/9/2020 của Đại học Huế; Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây:

 

 
1.  Thời gian, đối tượng, địa điểm:
* Thời gian và đối tượng:
- Buổi sáng:  Từ 07h00 đến 11h00.
- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30.
+ Đợt 1: Ngày 03/10/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp Anh K14: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
+ Đợt 2: Ngày 4/10/2020 (Chủ nhật): Dành cho  sinh viên các lớp: Anh SPK14: A, B; Anh K14: K, L, M, N, O; Nga K14; VNH K14; QTH K14.
+ Đợt 3: Ngày 10/10/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp: Trung SPK14; Trung K14.
+ Đợt 4: Ngày 11/10/2020 (Chủ nhật): Dành cho  sinh viên các lớp: Pháp SPK14; Pháp K14; Hàn K14; Nhật K14.
+ Đợt 5: Ngày 17/10/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp Anh K15: A, B, C, D, E, F, G.
+ Đợt 6: Ngày 18/10/2020 (Chủ nhật): Dành cho sinh viên các lớp: Anh SPK15; Anh K15: H, I, J, K, L; Nga K15; Pháp SPK15; Pháp K15.
+ Đợt 7: Ngày 24/10/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp: Trung SPK15; Trung K15;  VNH K15.
+ Đợt 8: Ngày 25/10/2020 (Chủ nhật): Dành cho sinh viên các lớp: Hàn K15; Nhật K15; QTH K15.
+ Đợt 9: Ngày 31/10/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp: Anh K16: A, B, C, D, E, F, G, H; Nga K16.
+ Đợt 10: Ngày 01/11/2020 (Chủ nhật): Dành cho sinh viên các lớp: Anh SPK16; Anh K16: I, J, K, L, M, N; Pháp SPK16; Pháp K16.
+ Đợt 11: Ngày 07/11/2020 (thứ Bảy): Dành cho sinh viên các lớp: Trung SPK16; Trung K16; QTH K16.
+ Đợt 12: Ngày 08/11/2020 (Chủ nhật): Dành cho sinh viên các lớp: Hàn K16; Nhật K16; VNH K16.
-  Địa điểm: Hội trường tầng 4, Thư viện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
- Yêu cầu: Sinh viên tham dự “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2020-2021 bắt buộc mang thẻ sinh viên, trang phục lịch sự.
2. Cử Trợ lý Công tác sinh viên của khoa thực hiện một số công việc cụ thể sau:
- Yêu cầu Trợ lý CTSV các khoa tham dự và phối hợp với lớp trưởng các lớp truyền thống để theo dõi, điểm danh sinh viên của lớp hàng ngày và báo cáo lại cho phòng CTSV khi Phòng CTSV yêu cầu.
- Trợ lý CTSV thông báo cho toàn thể sinh viên thực hiện việc học tập đúng ngày, giờ đã quy định của mỗi lớp đã được phân công. Những trường hợp đặc biệt phải làm đơn xin chuyển đợt học (theo mẫu đính kèm) và nộp về Trường qua Phòng Công tác sinh viên cho Chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang trước đợt học 3 ngày để Trường xem xét giải quyết.
- Nhắc nhở sinh viên của đơn vị mình viết bài thu hoạch nghiêm túc và nộp đúng hạn quy định của Nhà trường.
Trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện./.
FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 1.053
Tổng số lượt truy cập: 10.445.829