thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hki-nam-hoc-2019-2020-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-ghep-vao-ky-thi-kthp-hk1-nam-hoc-2020-2021
Sinh viên đã nộp đơn xin tham gia kỳ thi phụ trong kỳ thi KTHP học kỳ 1, năm học 2019 -2020 theo dõi thông tin cụ thể trên 2 file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-ky-thi-dgnlnn-dau-ra-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-12012020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 12/01/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-ngay-15-16022020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 02 năm 2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-29022020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ thông báo 1085/TB-ĐHNN, ngày 25/11/2019 về điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2020; Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-12012020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 12/01/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-ve-phong-thi-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-danh-gia-nlnn-dau-ra-va-cap-chung-nhan-ngay-12012020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi Đánh giá NLNN đầu ra và cấp chứng nhận, đợt thi ngày 12/01/2020, thí sinh xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-24112019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 24/11/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-12012020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
"Căn cứ thông báo 581/TB-ĐHNN, ngày 11/07/2019 về Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nlnn-va-cap-chung-nhan-ngay-24112019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, đợt thi ngày 24/11/2019, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-kthp-hoc-ky-i-iii-nam-hoc-2019-2020-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-ghep-vao-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
Sinh viên xem lịch thi HK1, HK3 năm học 2019 - 2020 trên các file đính kèm. Lưu ý: các bạn sinh viên đã nộp đơn xin tham gia thi phụ từ HK 1, NH 2018-2019 và đã được xét thi phụ ghép vào học kỳ 1, năm học 2019-2020 cần xem lịch thi trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-cai-thien-ghep-voi-khoa-sau-hki-nam-hoc-2019-2020
Sinh viên học cải thiện ghép với khóa sau xem lịch thi trên file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-27-29122019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 12 năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-ke-hoach-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-va-cap-chung-chi-trong-nam-2020-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/09/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Chi tiết...
thong-bao-ve-dieu-chinh-va-bo-sung-ke-hoach-to-chuc-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-trong-nam-2020
Vào ngày 11 tháng 07 năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có Thông báo số 581/TB-ĐHNN về Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2019-2020; Chi tiết...
thong-bao-ve-phong-thi-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-danh-gia-nlnn-dau-ra-va-cap-chung-nhan-ngay-24112019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách những sinh viên đủ điều kiện dự thi Đánh giá NLNN đầu ra và cấp chứng nhận, đợt thi ngày 24/11/2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tap-huan-pho-bien-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-tieng-anh-bac-3-5-va-tieng-phap-bac-36-dot-thi-ngay-24112019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh bậc 3 – 5 và Tiếng Pháp bậc 3/6, đợt thi ngày 24/11/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về định dạng đề thi và hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Thông tin chi tiết về buổi phổ biến định dạng, xin xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-24112019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Căn cứ thông báo 581/TB-ĐHNN, ngày 11/07/2019 về Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dau-ra-va-cap-giay-chung-nhan-dot-thi-ngay-29092019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp giấy chứng nhận, đợt thi ngày 29/09/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-30102019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 10 năm 2019 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-ky-thi-dgnlnn-dau-ra-cap-chung-nhan-dot-thi-ngay-29092019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra & cấp chứng nhận, đợt thi ngày 29/09/2019, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 11.225
Tổng số lượt truy cập: 6.012.391