thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dot-thi-20092020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhân Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 20/09/2020 (thi trên giấy) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-ky-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-122020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sv-chinh-quy-no-hoc-phi-ky-2-19-20-dot-4
Sau khi thực hiện thông báo số 344/TB-ĐHNN ngày 27 tháng 04 năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ II năm 2019-2020. Vì vậy, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cụ thể như sau: Chi tiết...
dai-hoc-hue-cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-1-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-ket-qua-hoc-tap-o-cap-thpt-hoc-ba
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) đợt 1 vào đại học hệ chính quy của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-dgnlnn-dot-thi-21062020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (thi trên giấy). Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-chi-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dot-1062020-theo-thong-tu-232017tt-bgddt
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng chỉ Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, (thi trên máy tính), các đợt thi cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-thu-no-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-dot-4
Sau khi thực hiện thông báo số 344/TB-ĐHNN ngày 27 tháng 04 năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ II năm 2019-2020. Vì vậy, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-on-tap-cho-cac-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu
Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập và thi năng lực ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập cho các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận từ bậc 2 đến 5/6 (tương đương A2 đến C1 Khung tham chiếu Châu Âu) cho sinh viên, học viên SĐH và các đối tượng khác có nhu cầu trên cả nước, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cap-phat-chung-nhan-ky-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-dot-thi-240520207
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhân Kỳ thi ĐGNLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, ngày 24/05/2020 (thi trên giấy) cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-dot-3
Thực hiện theo thông báo số 542/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ngày 23 tháng 04 năm 2020 về các giải pháp tài chính và đào tạo do tác động của dịch Covid-19, trong đó tại mục 3 nêu rõ: “Về học phí: Các đơn vị thông báo cho sinh viên và triển khai thu học phí bình thường (trừ các Trường đại học thành viên có thông báo cho sinh viên nghỉ học, Hiệu trưởng các Trường đó có văn bản xử lý và thu theo quy định của trường cho phù hợp quy định hiện hành)”. Do đó, để bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020-5eccd2d51e51b
Thực hiện theo thông báo số 542/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ngày 23 tháng 04 năm 2020 về các giải pháp tài chính và đào tạo do tác động của dịch Covid-19, trong đó tại mục 3 nêu rõ: “Về học phí: Các đơn vị thông báo cho sinh viên và triển khai thu học phí bình thường (trừ các Trường đại học thành viên có thông báo cho sinh viên nghỉ học, Hiệu trưởng các Trường đó có văn bản xử lý và thu theo quy định của trường cho phù hợp quy định hiện hành)”. Do đó, để bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 như sau: Chi tiết...
thong-bao-thi-nang-luc-tieng-trung-hsk-hskk-thang-7-nam-2020
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Ủy Ban Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc tổ chức kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tại khu vực miền Trung Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau:  (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-trien-khai-cho-sinh-vien-di-hoc-tro-lai-va-dieu-chinh-ke-hoach-day-hoc-cho-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020
Căn cứ công văn 547/ĐHH-ĐTCTSV ngày 24/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế và công văn 437/ĐHNN-TCHC ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc chuẩn bị cho sinh viên đi học trở lại, nay trường hướng dẫn các khoa và phòng chức năng triển khai kế hoạch dạy học học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020
Thực hiện theo thông báo số 542/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ngày 23/4/2020 về các giải pháp tài chính và đào tạo do tác động của dịch Covid-19 trong đó tại mục 3 nêu rõ: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-nop-tien-no-hoc-phi-cac-khoa-cua-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020
Sau khi thực hiện thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04 tháng 12 năm 2019 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ I, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm 2019-2020. Vì vậy, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-3-nam-hoc-2019-2020-dot-2-doi-voi-sinh-vien-chinh-quy
Do tình hình dịch bệnh hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ triển khai dạy trực tuyến các lớp học phần học kỳ 3, năm học 2019-2020 (đợt 2) cho sinh viên của Trường có nhu cầu học. Vậy, Trường thông báo cho tất cả các sinh viên đã đăng ký và có tên trong danh sách của các lớp học phần này thực hiện việc nộp học phí như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-no-hoc-phi-cac-khoa-cua-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020
Sau khi thực hiện thông báo số 1118/TB-ĐHNN ngày 04 tháng 12 năm 2019 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc nộp học phí học kỳ I, năm học 2019-2020 đến nay vẫn còn nhiều sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm 2019-2020. Vì vậy, Trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa vẫn còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành việc nộp học phí, cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 35
Tổng số lượt xem trang này: 88.094
Tổng số lượt truy cập: 7.621.469