Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong học kỳ II năm học 2015 - 2016, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phổ biến cho sinh viên thực hiện một số công việc sau đây (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 34/ĐHH-CTHSSV ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 799/ĐHH-CTHSSV ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Đại học Huế về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Nguyễn Quang Phục, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 808/ĐHH-CTHSSV ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Đại học Huế về việc xét chọn sinh viên đề nghị nhận học bổng “Nguyễn Trường Tộ” năm học 2015-2016, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 374
Tổng số lượt truy cập: 8.024.675