Vào ngày 16/11/2016, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1055/QĐ-ĐHNN về việc hỗ trợ chi phí học tập năm 2016 cho sinh viên hệ chính quy. Nay, Nhà trường thông báo đến sinh viên có tên trong Quyết định số 1055/QĐ-ĐHNN (có danh sách kèm theo) sẽ được nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2016 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên tại Ngân hàng Vietinbank. Chi tiết...
Căn cứ Quyết định số 126/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; (xem chi tiết các file đính kèm) Chi tiết...
Nhằm hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên khóa 13, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và Đại học Y dược – Đại học Huế đã phối hợp tổ chức 2 đợt khám sức khỏe cho sinh viên của Trường. Sau khi nhận hồ sơ khám sức khỏe tại Trường Đại học Y dược gửi về Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên đã tiến hành kiểm tra vẫn còn một số sinh viên chưa tham đầy đủ. Nay P.CTHSSV sẽ tiến hành tổ chức một đợt khám sức khỏe cuối cùng, những sinh viên không tham gia khám sức khỏe và bổ sung phiếu khám sức khỏe vào hồ sơ nhập học sẽ xử lý theo quy định hiện hành, kế hoạch cụ thể như sau: Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 1246/ĐHH-CTHSSV ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Quang Phục, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
Thực hiện Hướng dẫn số 101/HD-ĐHH ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Đại học Huế về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học, Nhà trường hướng dẫn quy trình, thủ tục và hồ sơ để được hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy như sau: Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn của sinh viên các khóa 10, 11, 12 trong học kỳ II năm học 2015-2016, Nhà trường yêu cầu Trợ lý công tác sinh viên phối hợp cùng Cố vấn học tập các lớp khóa 10, 11, 12 theo dõi, phổ biến cho Ban Cán sự các lớp tiến hành thống kê và nộp bảng báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp mình trong học kỳ II năm học 2015 – 2016 (theo mẫu đính kèm) theo thời gian, địa điểm sau: Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 1054/ĐHH-CTHSSV ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Đại học Huế về việc phân bổ chỉ tiêu xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
Trích dẫn Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Chi tiết...
(xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Vừa qua, Nhà trường đã ban hành Công văn số 40/ĐHNN-CTHSSV ngày 25/3/2016 về việc xét miễn, giảm học phí HKII năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy theo hướng dẫn của Đại học Huế tại Công văn số 302/ĐHH-CTHSSV ngày 23/3/2016. Hiện tại, Đại học Huế đã có Văn bản số 464/HD-ĐHH ngày 22/4/2016 về hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; để đảm bảo quyền lợi của các sinh viên, Nhà trường hướng dẫn việc miễn, giảm học phí cho các đối tượng chưa được hướng dẫn tại Công văn số 40/ĐHNN-CTHSSV ngày 25/3/2016. Cụ thể như sau: Chi tiết...
Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành xác nhận vay vốn cho sinh viên các khóa trong năm học 2015 – 2016. Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn của sinh viên cuối khóa, Nhà trường yêu cầu Trợ lý công tác sinh viên phối hợp cùng Cố vấn học tập các lớp khóa 9 theo dõi, phổ biến cho Ban cán sự các lớp tiến hành thống kê và nộp bảng báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp mình trong năm học 2015 – 2016 (theo mẫu đính kèm) theo thời gian, địa điểm sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.730
Tổng số lượt truy cập: 8.024.935