ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018-cho-sinh-vien-he-chinh-quy
Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017-2018 đối với 13 sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
cap-tien-hoc-bong-va-ho-tro-kinh-phi-mua-phuong-tien-do-dung-hoc-tap-doi-voi-nguoi-khuyet-tat-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018
Cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập học kỳ I năm học 2017-2018 đối với 02 sinh viên là người khuyết tật thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo). Chi tiết...
xet-mien-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien-he-dai-hoc-chinh-quy-59af60958f223
Trích dẫn Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Chi tiết...
Thực hiện Hướng dẫn số 1656/HD-ĐHH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Đại học Huế về việc thực hiện một số điều của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, Nhà trường hướng dẫn thực hiện Chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập cho sinh viên như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã thực hiện trợ cấp xã hội cho các đối tượng: Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; sinh viên là người tàn tật, khuyết tật. (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 đối với 12 sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Vừa qua, Trường đã tiến hành thực hiện các chế độ chính sách (miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập) cho sinh viên hệ chính quy trong học kỳ I năm học 2016 – 2017. Chi tiết...
Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước của sinh viên. Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 05/ĐHH-CTHSSV ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
Căn cứ theo công văn số 1336/QĐ-ĐHH của Đại học Huế ngày 18/10/2016 về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viêc trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế (đính kèm). Phòng CTHSSV chuẩn bị tiến hành công tác xét học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2016-2017. Nay, Phòng thông báo cho sinh viên các khóa dò thông tin CMND, điểm xét học bổng, điểm rèn luyện (file đính kèm). Thời hạn từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 26/12/2016. Những trường hợp nào sai sót đến phòng CTHSSV chỉnh sửa để Phòng kịp thời xét học bổng./. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 4.024
Tổng số lượt truy cập: 8.024.751