Office for Testing and Quality Assurance

1

Ph.D

NGUYỄN HỒ HOÀNG

THỦY

Head

2

M.A

LÊ THỊ PHƯƠNG

CHI

Deputy Head

3

M.A

NGUYỄN BẠCH

NGA

Deputy Head

Testing Section

1

M.A

LÊ THỊ PHƯƠNG

CHI

Head of Section

2

B.A

TRỊNH TRỌNG

NGHĨA

 

3

B.A

NGUYỄN THỊ THU

HÀI

  

4

B.A

NGUYỄN THỊ THU

LAN

  

Educational Quality Assurance Section

1

M.A

NGUYỄN BẠCH

NGA

Head of Section

2

Ph.D

NGUYỄN HỒ HOÀNG

THỦY

 

3

B.A

LÊ THỊ MỸ

LINH

  

4

B.A

BÙI THÔNG HẢI

THIỆN

  

5

M.A

NGUYỄN XUÂN NHẬT

QUANG