Office for Planning - Finance

1

M.A

LÊ NỮ MINH

THẢO

Head

2

M.A

NGUYỄN DIỆU

PHƯƠNG

Deputy Head

Planning – Finance Section

1

M.A

NGUYỄN DIỆU

PHƯƠNG

Head of Section

2

B.A

LÊ THỊ MAI

THẢO

 

3

B.A

NGUYỄN VĂN

HÙNG

 

Accounting – Finance Section

1

M.A

LÊ NỮ MINH

THẢO

Head of Section

2

M.A

HOÀNG THỊ NGỌC

ÁNH

  

3

B.A

CỔ THỊ QUỲNH

TRANG