Office for Personnel and Administrative Affairs

1

M.A

LÊ THANH

HOÀNG

Head

2

M.A

NGUYỄN THỊ THANH

HUYỀN

Deputy Head

3

M.A

NGUYỄN THỊ HOÀI

THU

Deputy Head

Personnel Section

1

M.A

LÊ THANH

HOÀNG

Head of Section

2

M.A

NGUYỄN THỊ THANH

HUYỀN

 

3

M.A

TRẦN THỊ THÚY

DUNG

 

4

M.A

ĐẶNG THỊ HỒNG

TUYÊN

 

Administration Section

1

M.A

NGUYỄN THỊ HOÀI

THU

Head of Section

2

M.A

DƯƠNG THỊ LỆ

QUYÊN

 

3

B.A

NGUYỄN THU

TRANG

 

4

 

LÊ THỊ TIẾN

HOA

  

5

 

NGUYỄN THỊ MINH

HIẾU

  

6

B.A

PHẠM THỊ TUYẾT

NGA

  

7

 

NGUYỄN VĂN

TẤN

  

8

B.A

DƯƠNG THỊ CÁT

TƯỜNG

  

9

B.A

NGUYỄN THỊ TRÀ

MI

  

10

B.A

TRẦN THỊ THU

HOÀI

  

Communication-Health care Section

1

B.A

BÙI VĂN

BÌNH

Head of Section

2

B.A

MAI THỊ PHƯƠNG

NHUNG

  

3

 

ĐÀO THỊ

HIỀN

 

4

B.A

PHẠM THỊ THANH

DƯƠNG

 

5

 

NGUYỄN THỊ

HOA

 

Security Section

1

 

TRẦN VIẾT

MÙI

Head of Section

2

 

LÊ NGUYỄN THANH

BÍNH

Deputy Head of Section

3

 

NGUYỄN THÀNH

NHÂN

 

4

B.A

NGUYỄN DUY

TUẤN