Office for Academic Affairs

1

Ph.D

NGUYỄN

TÌNH

In charge of Office (Head)

2

M.A

PHAN THANH

TIẾN

Vice Head

3

M.A

NGUYỄN THỊ THU

HIỀN

Vice Head

Program Management -Training Plan Section

1

B.A

HỒ THỊ

KHÁNH

Head of Section

2

M.A

NGUYỄN THỊ THU

HIỀN

Deputy Head of Section

3

M.A

HOÀNG THỊ HOÀI

PHƯƠNG

 

4

B.A

TRẦN ĐÌNH

HIẾU

 

5

B.A

ĐÀM ĐỨC

ĐẠT

 

Results Management Section

1

B.A

TRƯƠNG VĂN

AN

Head of Section

2

M.A

PHAN THANH

TIẾN

 

3

B.A

TRẦN THIỆN

ĐẠT

 

Practicum-Internship Section

1

M.A

NGUYỄN THỊ HẢI

YẾN

Head of Section

2

B.A

NGUYỄN THỊ THANH

TÂM

 

3

B.A

HOÀNG THỊ DIỆU

HUYỀN