Faculty of Korean Language and Culture

1

M.A

ĐINH THỊ THU

HIỀN

Vice Dean (in charge)

2

M.A

TRẦN THỊ

HUYỀN

Vice Dean

Linguistics – Literature - Culture

1

M.A

TRẦN THỊ

HUYỀN

Head of Section

2

M.A

ĐỖ THỊ KIỀU

DIỄM

Deputy Head of Section

3

M.A

LÊ THỊ PHƯƠNG

THỦY

  

4

B.A

TRỊNH THỊ XUÂN

GIANG

  

5

B.A

PHẠM NGUYỄN THANH

THẢO

  

 Language Skills

1

M.A

ĐINH THỊ THU

HIỀN

Head of Section

2

M.A

PHẠM THỊ

DUYÊN

Deputy Head of Section

3

B.A

CAO XUÂN ANH

  

4

B.A

PHẠM THỊ HUYỀN

TRANG

  

5

B.A

NGUYỄN THỊ HÀ

TIÊN

  

Translation – Interpretation

1

M.A

PHẠM THỊ HUYỀN

TRANG

Head of Section

2

B.A

TRẦN NGỌC HOÀI

ANH

Deputy Head of Section

3

M.A

PHAN HOÀNG MY

THƯƠNG

 

4

B.A

LÊ ĐÌNH

TUẤN