Faculty of French

1

Ph.D

PHẠM ANH

Dean

2

Ph.D

TRẦN THỊ KIM

TRÂM

Vice Dean

Methodology of Teaching French

1

Ph.D

PHẠM ANH

Head of Section

2

M.A

THÁI THỊ HỒNG

PHÚC

Deputy Head of Section

3

M.A

HUỲNH DIÊN TƯỜNG

THỤY

 

4

M.A

PHẠM THỊ TUYẾT

NHUNG

 

 Language Skill and Translation – Interpretation

1

M.A

PHAN THỊ KIM

LIÊN

Head of Section

2

Ph.D

HOÀNG THỊ THU

HẠNH

Deputy Head of Section

3

Ph.D

LÊ ĐỨC

QUANG

  

4

M.A

HỒ THỦY

AN

  

FSP – Non Specialized French

1

Ph.D

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

HUẾ

Head of Section

2

M.A

TRƯƠNG KIỀU

NGÂN

Deputy Head of Section

3

M.A

CÔNG HUYỀN TÔN NỮ Ý

NHIỆM

 

4

M.A

TRƯƠNG TIẾN

DŨNG

  

5

M.A

PHAN ĐÌNH NGỌC

CHÂU

  

Language and Culture

1

Ph.D

TRẦN THỊ KIM

TRÂM

Head of Section

2

M.A

TRẦN MINH

ĐỨC

Deputy Head of Section

3

M.A

TRẦN THỊ KHÁNH

PHƯỚC

  

4

M.A

TRẦN THỊ THU

BA

  

5

M.A

TRẦN THỊ THU

HIỀN