Danh mục tin RSS mà cung cấp
hiện tại cung cấp các nguồn kênh dữ liệu dưới đây theo định dạng chuẩn mới nhất RSS 2.0. Các nguồn kênh tin này là miễn phí cho việc sử dụng dưới mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn chỉ việc copy và dán các địa chỉ URL này vào những trang web hoặc phần mềm hỗ trợ đọc tin từ RSS Feeds hoặc kéo thả biểu tượng RSS dưới đây vào các phần mềm hỗ trợ RSS là được.
rss ---Organizational Structure (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/organizational-structure)
rss ---HUFLIS COUNCIL (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/huflis-council)
rss ---RECTORATE BOARD (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/rectorate-board)
rss ---ABOUT HUFLIS (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/about-huflis)
rss ------Overview (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/huflis-overview)
rss ------History of establishment and development (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/history-of-establishment-and-development)
rss ---NEWS (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/news)
rss ---TRAINING PROGRAMS (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/training-programs)
rss ------Bachelor's Programmes (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/bachelors-programs)
rss ------Master's Programmes (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/masters-programs)
rss ------Doctoral Programmes (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/doctoral-programs)
rss ---SCIENCE & TECHNOLOGY (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/science-technology)
rss ------Overview (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/science-technology-overview)
rss ------Research projects (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/research-projects)
rss ------Conferences and seminars (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/conferences-and-seminars)
rss ---COOPERATION & DEVELOPMENT (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/cooperation-development)
rss ------Overview (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/cooperation-development-overview)
rss ------Partners (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/partners)
rss ------International Cooperation projects (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/international-cooperation-projects)
rss ---VIETNAMESE FOR FOREIGNERS (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/vietnamese-for-foreigners)
rss ---STUDENT LIFE (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/student-life)
rss ---CONTACT US (https://hucfl.edu.vn/en/index.php/rss/feed/code/contact-us)