Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3 24-05-2017

Tiếp nối thành công của Hội thảo Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ nhất và thứ hai (năm 2015 và 2016), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3 vào ngày 22-23 tháng 11 năm 2017.

1. Mục tiêu Hội thảo

Hội thảo nhằm:

- Tạo diễn đàn trao đổi thông tin khoa học cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ và khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ.

- Kết nối các nhóm nghiên cứu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu, các khoa, giữa các trường đại học và viện nghiên cứu.

2. Các chủ đề của Hội thảo

Hội thảo gồm các chủ điểm chính sau:

- Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng

- Ngôn ngữ tâm lý học

- Ngôn ngữ học khối liệu

- Phương pháp giảng dạy ngôn/ngoại ngữ

- Đánh giá và phát triển tài liệu giảng dạy ngôn/ngoại ngữ

- Chuẩn đầu ra trong đào tạo, giảng dạy ngôn/ngoại ngữ

- Giao tiếp liên văn hóa

- Kiểm tra đánh giá ngôn/ngoại ngữ

- Biên phiên dịch và đào tạo Biên phiên dịch

- Ứng dụng CNTT vào giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ

3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh và tiếng Việt

4. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo

- Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo: 30/6/2017 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) (Xem Hướng dẫn trình bày tóm tắt và báo cáo đính kèm).

- Thời gian thông báo chấp nhận báo cáo:  10/07/2017

- Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 15/9/2017 (Xem Hướng dẫn trình bày tóm tắt và báo cáo đính kèm).

- Thời hạn đăng ký tham dự: 15/10/2017 (Mẫu đăng ký tham dự đính kèm).

- Thời lượng báo cáo: 30 phút/1 báo cáo.

5. Kỷ yếu Hội thảo

Ban tổ chức sẽ phát hành Kỷ yếu điện tử đối với các bài báo cáo được lựa chọn trình bày, có kết quả phản biện tốt. Các báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu mới mẻ, được Hội đồng biên tập đánh giá cao sẽ được chọn đăng toàn văn trong Kỷ yếu của Hội thảo có số ISBN hoặc trong Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hoá (Inquiry into Languages and Cultures).

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu, học viên Sau Đại học có quan tâm đăng ký tham dự, gửi tóm tắt và báo cáo toàn văn về Ban Tổ chức Hội thảo thông qua Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Phiếu đăng ký tham dự, tóm tắt báo cáo và báo cáo toàn văn xin gửi về địa chỉ e-mail của Phòng KH,CN&HTQT hucfl.khoahoc@gmail.com.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với Bà Lê Thị Thanh Hải (Phó Trưởng Phòng KH,CN&HTQT) theo địa chỉ e-mail: hucfl.khoahoc@gmail.com hoặc haingocquy@gmail.com hoặc qua số điện thoại của Phòng KH,CN&HTQT: 0234.3.830.722.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 695
Tổng số lượt truy cập: 3.304.544