Thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập HKII năm học 2016-2017 07-08-2017

Căn cứ Hướng dẫn số 101/HD-ĐHH ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Đại học Huế về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-ĐHNN (đính kèm) về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy; kinh phí hỗ trợ này sẽ được chuyển đến cho các sinh viên có tên trong Quyết định nêu trên bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên tại Ngân hàng Vietinbank bắt đầu từ ngày 10/8/2017.

Trường hợp sinh viên chưa nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ qua tài khoản cần thông báo ngay cho phòng CTHSSV hoặc liên hệ qua số điện thoại 0234.3830720 để được giải quyết kịp thời.

Đây là công việc quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên. Vì vậy, kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, Ban Cán sự các lớp truyền thống thông báo cho sinh viên có tên được biết ./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.056
Tổng số lượt truy cập: 3.567.274