Thông báo thu bổ sung bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên năm học 2015 - 2016 10-11-2015

Căn cứ Thông báo số 354/BHXH-PT, ngày 04/06/2015 về việc thông báo mức đóng, hạn thẻ BHYT của đối tượng HS,SV năm học 2015-2016.

Căn cứ Công văn số 661/HDLN BHXH-GD&ĐT-YT-TC-ĐHH, ngày 25/09/2015 về việc Sửa đổi bổ sung thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016.

Căn cứ nguyện vọng của sinh viên trong việc đóng bảo hiểm, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, phòng Kế hoạch – Tài Chính xin thông báo các lớp trên kế hoạch thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên như sau:

 

Đợt

( từ ngày.... đến ngày)

Loại Bảo hiểm

Hạn thẻ

 

Số tiền

 

Đợt 3/năm 2015:

Thu vào các ngày 16, 17/11/2015

Bảo hiểm y tế : cho SV K10, K11, K12

Từ     01/12/2015 đến 31/12/2016 ( 13 tháng)

470.925 đ

Từ 01/12/2015 đến 30/06/2016 ( 7 tháng )

253.575 đ

Bảo hiểm y tế cho SV K9 ( năm 4)

Từ     01/12/2015 đến 31/07/2016 ( 08 tháng)

289.800 đ

Bảo hiểm thân thể

( Tự nguyện )

Từ     01/12/2015 đến 30/11/2016

60.000 đ

Đợt 4/năm 2015:

Thu vào các ngày 07, 08/12/2015

Bảo hiểm y tế : cho SV K10, K11, K12

Từ     01/01/2016 đến 31/12/2016 ( 12 tháng)

434.700 đ

Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 ( 6 tháng )

217.350 đ

 Trường tổ chức đóng bảo hiểm các đợt tiếp theo cho sinh viên theo như thông báo trên. Riêng đối với những trường hợp SV thuộc gia đình cận nghèo 2015 sẽ tham gia BHYT tại địa phương theo hộ gia đình cận nghèo; việc đóng bảo hiểm y tế là quy định của pháp luật đề nghị sinh viên phải đóng BHYT đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định và sau ngày 17/12/2015 sinh viên nào không đóng bảo hiểm y tế sẽ bị xử lý theo quy định. Các lớp năm thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng bảo hiểm theo lớp, không thu theo cá nhân, lớp trưởng các lớp nhận mẫu thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể ở Phòng y tế - Phòng B.I.7

(gặp cô Hiền), và nộp tiền tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Vậy Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, Phòng Kế hoạch – Tài chính đề nghị sinh viên các lớp thực hiện thông báo trên.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 719
Tổng số lượt truy cập: 3.201.879