Ngày 01 tháng 3 năm 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ có nhận được Thông báo số 197/TB-ĐHH đề ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017.

Thực hiện yêu cầu của cấp trên, Trường gửi kèm theo Thông báo này văn bản của Đại học Huế và đề nghị Trưởng các đơn vị, Trưởng lớp các lớp học trong toàn Trường phổ biến rộng rãi cho tất cả các cán bộ viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và tổng hợp ý kiến góp ý đối với các nhà giáo có tên trong danh sách kèm theo. Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh - sinh viên và Phòng Cơ sở vật chất (Tổ Ứng dụng công nghệ thông tin) có nhiệm vụ phối hợp với các khoa đào tạo trong việc phổ biến kịp thời cho các đối tượng có liên quan được biết.  

 

Ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể được Trưởng các đơn vị, Trưởng lớp các lớp học xin được làm thành văn bản và gửi cho Trường qua Đơn vị Thanh tra - Pháp chế - Thi đua khen thưởng trước 11giờ 30 phút ngày 08 tháng 3 năm 2017.  Sau thời hạn quy định, đơn vị nào không có ý kiến phản hồi, xem như đã đồng ý với danh hiệu đang được đề nghị cấp trên xét tặng đối với các nhà giáo có tên trong danh sách./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 835
Tổng số lượt truy cập: 3.314.990