Thông báo công tác thi tuyển dụng viên chức năm 2017 09-11-2017

Căn cứ vào Biên bản họp ngày 8/11/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2017 thông báo một số nội dung sau:

I. Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức: (Danh sách kèm theo).

II. Nội dung, hình thức thi tuyển

Người dự thi tuyển viên chức phải thi các môn sau: Kiến thức chung; Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Tin học; Ngoại ngữ. Cụ thể:

1. Môn thi ngoại ngữ: Thi một trong bốn thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc trình độ bậc 2/6 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Người dự thi vào làm giảng viên ngoại ngữ phải thi ngoại ngữ thứ 2.

Hình thức thi: Thi viết (Theo yêu cầu của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Môn thi tin học: Kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Hình thức thi: Thi viết (Theo yêu cầu của Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

3. Môn thi kiến thức chung: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật viên chức; chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ trường đại học và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng (thời gian thi 120 phút).

Hình thức thi: Thi viết.

4. Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Đối với chức danh giảng viên: Người dự thi soạn bài giảng 15 tiết, sau đó bốc thăm giảng 01 tiết trong 15 tiết đã chuẩn bị. Thời gian thi mỗi người tối đa 50 phút, bao gồm thời gian giảng bài và trả lời trực tiếp các câu hỏi của Giám khảo;

b) Chức danh chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương: Phỏng vấn trực tiếp và thực hành.

III. Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập: Ngày 13/11/2017

 

Stt

Môn

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Kiến thức chung

8h00’-9h00’

Phòng Hội thảo 1, tầng 2, Nhà Hiệu bộ

 

2

Tin học

10h00’-11h00’

 

Phòng Hội thảo 1, tầng 2, Nhà Hiệu bộ

 

3

NN/ NN2

- Tiếng Anh

 

 

- Tiếng Pháp

 

7h00’-8h00’

 

 

9h00-10h00’

 

Phòng Hội thảo 1, tầng 2, Nhà Hiệu bộ

 

 

4

Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

- Đối với chức danh giảng viên: Người dự thi soạn bài giảng 15 tiết, sau đó bốc thăm giảng 01 tiết trong 15 tiết đã chuẩn bị. Thời gian thi mỗi người tối đa 50 phút, bao gồm thời gian giảng bài và trả lời trực tiếp các câu hỏi của Giám khảo. Ứng viên liên lạc với Ban chủ nhiệm khoa để được hướng dẫn cụ thể.

- Chức danh chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương: Phỏng vấn trực tiếp và thực hành.

 

IV. Thời gian thi tuyển: Trường sẽ thông báo sau.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 1.152
Tổng số lượt truy cập: 4.254.496