Công khai của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015 06-11-2015

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học

Năm học 2014-2015

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014

của Bộ giáo dục và Đào tạo)

- Hình thức công khai: Tại trường và trên website của Trường Đại học Ngoại Ngữ.

- Địa chỉ website: hucfl.edu.vn

- Thông tin về người lập biểu: Điện thoại: (054) 3830.677          Email: hucfl@hueuni.vn

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

 
 

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

 

 

1.1

Đại học

 

12

 

1.2

Cao đẳng

 

 

 

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

 

 

2.1

Đại học

 

12

 

2.2

Cao đẳng

 

 

 

3

Diện tích đất của trường

Ha

7,4

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

15461

 

4.1

Diện tích giảng đường/phòng học

-

13408

 

4.2

Diện tích thư viện

-

383,76

 

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

 

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

 

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

 

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

203

 

6.1

Giáo sư

-

 

 

6.2

Phó giáo sư

-

03

 

6.3

Tiến sỹ

-

26

 

6.4

Thạc sỹ

-

131

 

6.5

Chuyên khoa Y cấp I + II

 

 

 

6.6

Đại học

 

43

 

6.7

Cao đẳng

-

 

 

6.8

Trình độ khác

 

 

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

1.202

 

7.1

Nghiên cứu sinh

-

 

 

7.2

Cao học

-

13

 

7.3

Chuyên khoa Y cấp II

-

 

 

7.4

Chuyên khoa Y cấp I

-

 

 

7.5

Đại học

 

1.189

 

7.6

Cao đẳng

 

 

 

7.7

Trung cấp chuyên nghiệp

-

 

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

 

 

9

Tổng thu năm 2013:

Tr. đồng/năm

 

 

9.1

Tiến sỹ

-

 

 

9.2

Thạc sỹ

-

 

 

9.3

Chuyên khoa Y cấp II

 

 

 

9.4

Chuyên khoa Y cấp I

 

 

 

9.5

Đại học

-

 

 

9.6

Cao đẳng

 

 

 

10

Tổng thu năm 2013

Tỷ đồng

 

 

10.1

Từ ngân sách

-

19.392.666.000

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

30.970.854.652

 

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

 

 

10.4

Từ nguồn khác

-

2.257.704.628

 

                                                                                  Huế, ngày 15. tháng 11 năm 2014

                             Thủ trưởng đơn vị

                                          (Đã ký và đóng dấu)    


 
 
 
 
 
 
TS. Bảo Khâm
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 66
Tổng số lượt xem trang này: 453
Tổng số lượt truy cập: 1.349.567