THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ THEO CHỨC DANH, HỌC VỊ

STT Đơn vị Giáo Sư Phó Giáo Sư Tiến sĩ Thạc sĩ
1 Trường Đại học Ngoại ngữ 4 40 165