DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ / PHÓ GIÁO SƯ / TIẾN SĨ CƠ HỮU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOAI NGỮ
Số Giáo Sư: 0
Số Phó Giáo Sư: 4
Số Tiến Sĩ: 39

STT Họ và tên Chức danh Học vị
1 Phạm Trần Thùy Anh Tiến sĩ
2 Phạm Hồng Anh Tiến sĩ
3 Nguyễn Thị Thanh Bình Tiến sĩ
4 Liêu Linh Chuyên Tiến sĩ
5 Võ Trung Định Tiến sĩ
6 Lê Tiến Dũng Tiến sĩ
7 Cao Lê Thanh Hải Tiến sĩ
8 Hoàng Thị Thu Hạnh Tiến sĩ
9 Hồ Thị Mỹ Hậu Tiến sĩ
10 Phạm Hòa Hiệp Tiến sĩ
11 Võ Thị Mai Hoa Tiến sĩ
12 Lê Thị Thanh Hoa Tiến sĩ
13 Hồ Viết Hoàng Tiến sĩ
14 Nguyễn Thị Hương Huế Tiến sĩ
15 Võ Thị Liên Hương Tiến sĩ
16 Tôn Nữ Như Hương Tiến sĩ
17 Lê Phạm Hoài Hương Phó Giáo Sư Tiến sĩ
18 Bảo Khâm Tiến sĩ
19 Trương Hoàng Lê Tiến sĩ
20 Trương Bạch Lê Tiến sĩ
21 Phan Quỳnh Như Tiến sĩ
22 Phạm Thị Tuyết Nhung Tiến sĩ
23 Phạm Thị Hồng Nhung Phó Giáo Sư Tiến sĩ
24 Lê Cẩm Nhung Tiến sĩ
25 Trần Văn Phước Phó Giáo Sư Tiến sĩ
26 Vũ Yến Sơn Tiến sĩ
27 Nguyễn Tư Sơn Tiến sĩ
28 Lê Văn Thăng Tiến sĩ
29 Phan Thị Thanh Thảo Tiến sĩ
30 Lê Lâm Thi Tiến sĩ
31 Trần Quang Ngọc Thúy Tiến sĩ
32 Nguyễn Hồ Hoàng Thủy Tiến sĩ
33 Nguyễn Tình Tiến sĩ
34 Nguyễn Thị Hương Trà Tiến sĩ
35 Trần Thị Kim Trâm Tiến sĩ
36 Nguyễn Thị Bảo Trang Tiến sĩ
37 Phạm Anh Tú Tiến sĩ
38 Nguyễn Văn Tụ Tiến sĩ
39 Trương Viên Phó Giáo Sư Tiến sĩ