DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ / PHÓ GIÁO SƯ / TIẾN SĨ CƠ HỮU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOAI NGỮ
Số Giáo Sư: 0
Số Phó Giáo Sư: 4
Số Tiến Sĩ: 38

STT Họ và tên Chức danh Học vị
1 PHẠM TRẦN THÙY ANH Tiến sĩ
2 PHẠM HỒNG ANH Tiến sĩ
3 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Tiến sĩ
4 LIÊU LINH CHUYÊN Tiến sĩ
5 VÕ TRUNG ĐỊNH Tiến sĩ
6 ĐỖ THỊ XUÂN DUNG Tiến sĩ
7 LÊ TIẾN DŨNG Tiến sĩ
8 CAO LÊ THANH HẢI Tiến sĩ
9 HOÀNG THỊ THU HẠNH Tiến sĩ
10 HỒ THỊ MỸ HẬU Tiến sĩ
11 PHẠM HÒA HIỆP Tiến sĩ
12 VÕ THỊ MAI HOA Tiến sĩ
13 LÊ THỊ THANH HOA Tiến sĩ
14 NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUẾ Tiến sĩ
15 VÕ THỊ LIÊN HƯƠNG Tiến sĩ
16 TÔN NỮ NHƯ HƯƠNG Tiến sĩ
17 LÊ PHẠM HOÀI HƯƠNG Phó Giáo Sư Tiến sĩ
18 BẢO KHÂM Tiến sĩ
19 TRƯƠNG HOÀNG LÊ Tiến sĩ
20 TRƯƠNG BẠCH LÊ Tiến sĩ
21 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG Tiến sĩ
22 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Phó Giáo Sư Tiến sĩ
23 LÊ CẨM NHUNG Tiến sĩ
24 TRẦN VĂN PHƯỚC Phó Giáo Sư Tiến sĩ
25 LÊ ĐỨC QUANG Tiến sĩ
26 VŨ YẾN SƠN Tiến sĩ
27 NGUYỄN TƯ SƠN Tiến sĩ
28 LÊ VĂN THĂNG Tiến sĩ
29 PHAN THỊ THANH THẢO Tiến sĩ
30 TRẦN QUANG NGỌC THÚY Tiến sĩ
31 NGUYỄN HỒ HOÀNG THỦY Tiến sĩ
32 NGUYỄN TÌNH Tiến sĩ
33 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ Tiến sĩ
34 TRẦN THỊ KIM TRÂM Tiến sĩ
35 NGUYỄN THỊ BẢO TRANG Tiến sĩ
36 PHẠM ANH TÚ Tiến sĩ
37 NGUYỄN VĂN TỤ Tiến sĩ
38 TRƯƠNG VIÊN Phó Giáo Sư Tiến sĩ