Danh mục tin RSS mà cung cấp
hiện tại cung cấp các nguồn kênh dữ liệu dưới đây theo định dạng chuẩn mới nhất RSS 2.0. Các nguồn kênh tin này là miễn phí cho việc sử dụng dưới mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn chỉ việc copy và dán các địa chỉ URL này vào những trang web hoặc phần mềm hỗ trợ đọc tin từ RSS Feeds hoặc kéo thả biểu tượng RSS dưới đây vào các phần mềm hỗ trợ RSS là được.
rss ---TIN TỨC SỰ KIỆN (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/tin-tuc)
rss ------Tin tức sự kiện (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/tin-tuc-su-kien)
rss ------Hoạt động phong trào (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/hoat-dong-phong-trao)
rss ------Tin tuyển dụng (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/tin-tuyen-dung)
rss ---THÔNG BÁO (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/thong-bao-chung)
rss ---ĐÀO TẠO (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/dao-tao)
rss ------Đào tạo Đại học (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/dao-tao-dai-hoc)
rss ------Đào tạo Sau đại học (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/dao-tao-sau-dai-hoc)
rss ---HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/hoat-dong-khoa-hoc)
rss ------Hoạt động nghiên cứu (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/hoat-dong-nghien-cuu)
rss ---------Danh sách Đề tài, dự án NCKH đã nghiên cứu (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/danh-sach-de-tai-du-an-nckh-da-nghien-cuu)
rss ---------Danh sách Đề tài, dự án NCKH đang nghiên cứu (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/danh-sach-de-tai-du-an-nckh-dang-nghien-cuu)
rss ---------Danh sách các giải thưởng Khoa học Công nghệ (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/danh-sach-cac-giai-thuong-khoa-hoc-cong-nghe)
rss ------Hoạt động hợp tác (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/hoat-dong-hop-tac)
rss ------Hội nghị - hội thảo (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/hoi-nghi-hoi-thao)
rss ---------Hội nghị Khoa học trong nước (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/hoi-nghi-khoa-hoc-trong-nuoc)
rss ---------Hội nghị Khoa học quôc tế (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/hoi-nghi-khoa-hoc-quoc-te)
rss ---------Tìm kiếm báo cáo (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/tim-kiem-bao-cao)
rss ------Tạp chí khoa học & ứng dụng (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/tckh-ung-dung)
rss ---HỢP TÁC QUỐC TẾ (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/hop-tac-quoc-te)
rss ---KHẢO THÍ - ĐBCLGD (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/khao-thi-dbclgd)
rss ------Khảo thí (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/khao-thi)
rss ---------Thi đánh giá năng lực NN (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/thi-danh-gia-nang-luc-nn)
rss ---------Quy chế thi, kiểm tra (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/quy-che-thi-kiem-tra)
rss ---------Thi kết thúc học phần (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/thi-ket-thuc-hoc-phan)
rss ------Đảm bảo CLGD (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/dam-bao-clgd)
rss ---------Báo cáo 3 công khai (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/bao-cao-3-cong-khai)
rss ---------Công tác tự đánh giá trường Đại học (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/cong-tac-tu-danh-gia-truong-dai-hoc)
rss ---------Các Khảo sát thường niên (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/cac-khao-sat-thuong-nien)
rss ---------Các công tác ĐBCLGD khác (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/cac-cong-tac-dbclgd-khac)
rss ---HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ 2020 (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/hoat-dong-cua-de-an-nn-2020)
rss ---THÔNG TIN SINH VIÊN (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/thong-tin-sinh-vien)
rss ------Sổ tay sinh viên (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/so-tay-sinh-vien)
rss ---TUYỂN SINH (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/tuyen-sinh)
rss ------Tuyển sinh Đại học (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/tuyen-sinh-dai-hoc)
rss ------Tuyển sinh Sau đại học (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/tuyen-sinh-sau-dai-hoc)
rss ---NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/ngoai-ngu-khong-chuyen)
rss ---Đơn vị trực thuộc (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/don-vi-truc-thuoc)
rss ------Phòng ban (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/phong-ban)
rss ---------Phòng Cơ sở Vật chất (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/phong-co-so-vat-chat)
rss ---------Phòng Tổ chức Hành chính (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/phong-to-chuc-hanh-chinh)
rss ---------Phòng Đào tạo (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/phong-dao-tao)
rss ---------Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/phong-cong-tac-sinh-vien)
rss ---------Phòng Kế hoạch - Tài chính (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/phong-ke-hoach-tai-chinh)
rss ---------Phòng Khảo thí – ĐBCLGD (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/phong-khao-thi-dbclgd)
rss ---------Phòng KHCN-HTQT (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/phong-khcn-htqt)
rss ------Khoa (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/khoa)
rss ---------Khoa NN&VH Nhật bản (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/khoa-nn-vh-nhat-ban)
rss ---------Khoa NN&VH Hàn Quốc (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/khoa-nn-vh-han-quoc)
rss ---------Khoa Quốc Tế Học (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/khoa-quoc-te-hoc)
rss ---------Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/khoa-tieng-anh-chuyen-nganh)
rss ---------Khoa Tiếng Anh (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/khoa-tieng-anh)
rss ---------Khoa Tiếng Nga (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/khoa-tieng-nga)
rss ---------Khoa Tiếng Trung (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/khoa-tieng-trung)
rss ---------Khoa Việt Nam học (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/khoa-viet-nam-hoc)
rss ---------Khoa Tiếng Pháp (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/khoa-tieng-phap)
rss ------Trung tâm - Tổ (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/trung-tam-to)
rss ---------Trung tâm Thông tin Thư viện (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/trung-tam-thong-tin-thu-vien)
rss ---------Trung tâm NCƯDNN Văn hoá (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/trung-tam-ncudnn-van-hoa)
rss ---------Tổ TTPC và TĐ Khen thưởng (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/to-ttpc-td-khen-thuong)
rss ---CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/cong-khai-chat-luong-giao-duc)
rss ---Cựu Sinh viên (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/cuu-sinh-vien)
rss ---Đội ngũ cán bộ (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/doi-ngu-can-bo)
rss ---Văn bản - Biểu mẫu (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/van-ban-bieu-mau)
rss ------Biểu mẫu (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/bieu-mau)
rss ------Văn bản (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/van-ban)
rss ---Thư viện ảnh (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/thu-vien-anh)
rss ---Giới thiệu (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/gioi-thieu)
rss ------Thông tin chung (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/thong-tin-chung)
rss ------Lịch sử phát triển (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/lich-su-phat-trien)
rss ------Định hướng phát triển (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/dinh-huong-phat-trien)
rss ------Hội đồng trường (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/hoi-dong-truong)
rss ------Cơ cấu tổ chức (http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/rss/feed/code/co-cau-to-chuc)