thong-bao-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-31032019
Để công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 31/03/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tập huấn phổ biến về quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn thí sinh cách thức làm bài. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-31032019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Ngày thi: Chủ Nhật, ngày 31/03/2019. Địa điểm thi: Giảng đường B – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế - 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP.Huế. Thời gian có mặt tại địa điểm thi: Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 6h30 để thực hiện thủ tục gửi tư trang, hành lý.  Chi tiết...
thong-bao-dieu-chinh-ke-hoach-to-chuc-thi-danh-gia-nlnn-trong-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam trong năm 2019, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-gia-han-thoi-gian-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-du-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-31032019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Căn cứ Thông báo số 135/TB-ĐHNN ngày 26/02/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt thi ngày 31/03/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, theo đó thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 14/03/2019 đến ngày 19/03/2019. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-cong-bo-ket-qua-phuc-khao-ky-thi-dgnlnn-theo-knlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-20012019-tai-truong-dhnn-dhh-thi-tren-may-tinh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc Công bố kết quả phúc khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam- Đợt thi ngày 20.01.2019 tại Trường ĐHNN, ĐHH ( thi trên máy tính). Cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tap-huan-dinh-dang-de-thi-ky-thi-danh-gia-nlnn-cho-sinh-vien-ngay-17032019
Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức tập huấn định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 17/03/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế dành cho sinh viên đại học chính quy để lấy kết quả làm điều kiện xét tốt nghiệp cho sinh viên. Cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hk-1-nam-hoc-2018-2019-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-ghep-vao-ky-thi-kthp-hk1-nam-hoc-2019-2020
Trường thông báo lịch thi, danh sách thi các sinh viên được xét thi phụ, sinh viên theo dõi thông tin cụ thể trên 2 file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-danh-gia-nlnn-tieng-anh-bac-3-5-ngay-31032019
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi ĐG NLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tổ chức thi ĐG NLNN – tiếng Anh bậc 3-5 vào ngày 31/03/2019 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-bac-3-5-thi-tren-may-tinh-dot-thi-ngay-20012019-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 20/01/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-danh-gia-nlnn-dau-ra-cho-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-trong-nam-2019
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra tiếng Anh bậc 3 – 5; Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn bậc 4/6 dành cho sinh viên đại học chính quy. Kết quả thi chỉ được sử dụng làm điều kiện xét tốt nghiệp. Kế hoạch thi dự kiến như sau: Chi tiết...
danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-du-thi-ky-thi-dgnlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-2012019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Lịch thi và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi ĐGNLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, Tiếng Anh bậc 3-5 (thi trên máy tính), cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tap-huan-pho-bien-quy-che-thi-dinh-dang-de-thi-huong-dan-cach-thuc-lam-bai-thi-va-to-chuc-thi-thu-ky-thi-danh-gia-nlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-ngay-20012019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề  thi, hướng dẫn làm bài và tổ chức thi thử kỳ thi đánh giá NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ve-ke-hoach-thi-dgnlnn-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-trong-nam-2019-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2019, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-thi-danh-gia-nlnn-ngay-19-20012019
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 1 năm 2019 cụ thể như sau: (xem chi tiết file thông báo đính kèm) Chi tiết...
Trường Đại học Ngoại ngữ công khai đề án tổ chức thi ĐGNL và cấp chứng chỉ NLNN cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-phuc-khao-diem-thi-ky-thi-khao-sat-trinh-do-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-dot-thi-ngay-11112018-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả phúc khảo bài thi, Kỳ thi Khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ, tiếng Anh trình độ B1-C1 dành cho sinh viên chuyên ngữ, B1 dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế, ngày thi 11/11/2018, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hki-hkiii-dot-1-nam-hoc-2018-2019-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-lai-hoc-cai-thien-voi-khoa-sau-hki-nam-hoc-2018-2019
Sinh viên theo dõi lịch thi trên các file đính kèm. Đối với các học phần học cải thiện, học lại ghép với khóa sau, sinh viên không được thông báo lịch thi qua tài khoản cá nhân thì theo dõi lịch thi riêng để dự thi. Chi tiết...
thong-bao-ket-qua-thi-khao-sat-trinh-do-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-noi-bo-danh-cho-sinh-vien-chuyen-ngu-va-hoc-vien-cao-hoc-thuoc-dai-hoc-hue-dot-thi-ngay-11112018-tai-truong-dhnn-dhh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Khảo sát trình độ ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ Tiếng Anh trình độ B1-C1 dành cho sinh viên chuyên ngữ; Tiếng Anh, Tiếng Pháp trình độ B1 dành cho học viên cao học thuộc Đại học Huế, đợt thi ngày 11/11/2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-khong-lien-ket-voi-cac-to-chuc-don-vi-ben-ngoai-truong-to-chuc-thi-dg-nlnn-theo-khung-nlnn-6-bac-dung-cho-vn
Trường ĐHNN không liên kết với các tổ chức, đơn vị bên ngoài trường tổ chức thi ĐG NLNN theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN, cụ thể xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-va-thoi-gian-du-thi-dgnlnn-va-cap-chung-nhan-noi-bo-dot-11112018
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian và danh sách dự thi ĐGNLNN và cấp chứng nhận nội bộ đợt 11/11/2018 cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 37.787
Tổng số lượt truy cập: 4.679.470