QUY CHẾ Đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT Ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)   -------------------------- Chi tiết...
 QUY CHẾ Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 )  ---------------------------------- Chi tiết...
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017 Chi tiết...
KẾ HOẠCH NĂM HỌC Chi tiết...
BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Chi tiết...
Lời chào mừng của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế Chi tiết...
MỘT SỐ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ VÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH VIÊN Chi tiết...
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  Chi tiết...
QUY CHẾ Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).   ------------------------------------------------------------------ Chi tiết...
HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/08/2013) Chi tiết...
QUY CHẾ Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy  (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4  năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  ­­­­­­­­­­­­­­­­--------------------------   Chi tiết...
HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KHUÔN VIÊN CỦA TRƯỜNG Chi tiết...
SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ  Chi tiết...
LỊCH SỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Chi tiết...
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Công ty Laguna Việt Nam đang có nhu cầu tuyển nhân viên thời vụ như sau: Chi tiết...
(xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 69
Tổng số lượt xem trang này: 439
Tổng số lượt truy cập: 4.787.866